Study Abroad Student Handbook
Czech Republic Czech Republic
Center for Global Education

Phrases To Know in the Czech Republic

Arrest

 • I am an United States citizen.
    Jsemobčanem Spojených států.
 • Please call the United States Embassy/Consulate immediately.
    Volejte prosím na velvyslanectví Spojených států / konzulátu okamžitě.
 • I have a right to call the United States Embassy/Consulate.
    Mám právo požadovat na velvyslanectví Spojených států / konzulátu.

Food and Water

 • Where is the market?
    Kde jetrh ?
 • Where can I get something to eat?
    Kde mohu dostat něco k jídlu ?
 • I am allergic to ...
    Jsem alergický na ...
 • Is this safe drinking water?
    Je to bezpečné pitné vody ?
 • I can't/don't eat meat/pork, etc.
    Nemůžu / nejedí maso / vepřové , atd.

General Information

 • My name is ...
    Jmenuju se ...
 • Please speak slowly.
    Prosím, mluvit pomalu .
 • Where is the nearest (bathroom, telephone, bank, internet café, ...)?
    Kde jenejbližší ( koupelna , telefon , banka , internetová kavárna , ... ) ?
 • Where can I find information about ...?
    Kde mohu najít informace o ... ?
 • Can you show me on this map?
    Můžeš mi ukázat na této mapě ?
 • Can you contact this person for me?
    Můžete kontaktovat tuto osobu pro mě ?
 • I don't understand.
    Nerozumím.
 • What (time, date, day) is it?
    Co ( čas, datum , den) je to ?
 • Can you give me directions to ...?
    Můžeš mi dát pokyny k ... ?
 • Can you write this down for me?
    Můžete psát to se pro mě ?
 • I'm lost.
    Ztratil jsem se.

Help

 • This is an emergency.
    Toto jestav nouze .
 • I need help.
    Potřebuji pomoc .
 • Where is the police station?
    Kde jepolicejní stanice ?
 • Where can I get help?
    Kde mohu získat pomoc ?
 • Please help me!
    Prosím, pomozte mi !
 • Stop! Thief!
    Stop! Zloděj !

Medical

 • My blood type is ...
    Moje krevní skupina je ...
 • Please take me to the hospital/doctor.
    Prosím, vezmi mě do nemocnice / lékaře .
 • I'm allergic to penicillin/aspirin.etc.
    Jsem alergický na penicilin / aspirin.etc .
 • I'm not feeling well.
    Necítím se dobře .
 • How do I get to the (doctor, hospital)?
    Jak se dostanu do ( lékař , nemocnice ) ?
 • I am diabetic, etc.
    Jsem diabetik , atd.

Money

 • Do you take travelers' checks?
    Myslíte si vzít cestovní šeky ?
 • Do you take credit cards?
    Berete kreditní karty ?
 • Where can I exchange money?
    Kde si mohu vyměnit peníze ?
 • Where is the closest ATM?
    Kde jenejbližší bankomat ?
 • I need a cash advance from my credit card.
    Potřebuji hotovost z mé kreditní karty .
 • What is the exchange rate for (dollars) to (local currency)?
    Jaký jesměnný kurz ( dolarů ) až ( místní měna ) ?
 • How much does this cost?
    Kolik to stojí ?

Transportation

 • How long is the trip?
    Jak dlouhá jecesta ?
 • How much is the ticket?
    Kolik stojí jízdenka ?
 • Can you take me to a (bus,taxi,train,metro)?
    Můžete si vzít mě na ( autobus , taxi , vlak , metro ) ?
 • Please take me to the airport.
    Prosím, vezmi mě na letiště .
 • Does this bus/metro stop at...?
    Má tuto zastávku bus / metro na ... ?
 • Are there student rates?
    Existují sazby studentů ?
 • Where can I get a (bus, taxi, train, metro)?
    Kde mohu získat ( autobus , taxi , vlak , metro ) ?
 • Where can I rent a car?
    Kde si mohu pronajmoutauto ?
 • What is the fare?
    Co jejízdné ?
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
AllAbroad.us
GlobalScholar.us
TerraDotta logo